Všeobecné obchodní podmínky Adicare - Adicare

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Adicare

Poskytovatel zdravotních služeb, obchodní společnost Adicare s.r.o., se sídlem Varšavská 738/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 63668548, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 37618, vydává pro registraci psychologické konzultace prostřednictvím online objednávkového formuláře na adrese:  http://objednani.adicare.cz/

tyto Všeobecné obchodní podmínky:

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) vydané společností Adicare s.r.o., se sídlem Varšavská 738/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 63668548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 37618 (dále jen „společnost Adicare“ nebo jen „poskytovatel“) se vztahují na rezervaci psychologické konzultace a s tím souvisejících služeb společnosti Adicare, využívání online rezervačního systému provozovaného společností Adicare a off-line rezervačního systému (telefonické a e-mailové rezervace), platební podmínky, storno podmínky, jakož i na všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu rezervace služeb.

1.2 Zákazník má možnost rezervovat si služby poskytovatele uvedených v těchto VOP formou telefonické nebo e-mailové rezervace (offline) a online internetového rezervačního systému dostupného na internetových stránkách:  http://objednani.adicare.cz/

1.3 Rezervací služeb zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a porozuměl jim.

1.4 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit, přičemž taková změna je vůči zákazníkům účinná ode dne zveřejnění změněného znění VOP, přičemž pro rezervaci zákazníka je rozhodující znění VOP platné a účinné ke dni uskutečnění rezervace ze strany zákazníka. Zákazníkovi se před uskutečněním každé jednotlivé rezervace doporučuje seznámit se s aktuální platným a účinným zněním VOP, které je přístupné na internetových stránkách www.adicare.cz. V případě offline rezervace je možné se s aktuálně platným a účinným zněním VOP seznámit na internetových stránkách uvedených v předchozí větě těchto VOP. Na požádání zákazníka je možné aktuálně platné a účinné znění VOP zaslat ze strany poskytovatele zákazníkovi formou e-mailové zprávy obsahující link na aktuální platné a účinné znění VOP na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou zákazníkem při prvním kontaktu s poskytovatelem při provádění rezervace podle těchto VOP.

2. Online rezervace

2.1 Při online rezervaci má zákazník možnost vyhledat aktuální volné kapacity poskytovatele v online rezervačním systému umístěném na internetových stránkách poskytovatele, uvedených v bodě 1.2. těchto VOP za ceny uvedené přímo při online rezervaci na příslušné internetové stránce.

2.2 Při online rezervaci po výběru termínu konzultace zákazník vyplní všechny ve formuláři požadované údaje.

2.3 Při online rezervaci zákazník uhradí cenu jím rezervovaných služeb online platbou za použití platební karty. Platba bude následně zprocesována poskytovatelem platební brány – společností Stripe. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozšířit anebo omezit jednotlivé způsoby online platby při online rezervaci ve vztahu k jednotlivým termínům. O možnostech online platby je zákazník informován přímo na internetové stránce, prostřednictvím které uskutečňuje online rezervaci, po vyplnění všech požadovaných údajů a před úhradou jím rezervovaných služeb a potvrzení objednávky s povinností platby.

2.4 Po vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři a po realizaci online platby bude zákazníkovi bezodkladné zaslaný na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu při uskutečňování rezervace dokument „Potvrzení rezervace“. V dokumentu „Potvrzeni rezervace“ jsou uvedené základní informace o rezervovaných a uhrazených službách, informace o VOP a, možnostech změny rezervovaného termínu a další doplňujíce informace.

3. Telefonická offline rezervace

3.1 Při telefonické offline rezervaci má zákazník možnost kontaktovat poskytovatele telefonicky na telefonních číslech zveřejněných na internetových stránkách poskytovatele a v časech určených poskytovatelem a zveřejněných na internetových stránkách poskytovatele

3.2 Pro postup při telefonické offline rezervaci jinak platí obdobně ustanovení bodů 2.2. a 2.3. a 2.4. a 2.5. těchto VOP.

4. Společná ustanovení pro rezervace

4.1 Provedením rezervace zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je osobou zletilou (věk 18 a více let) a způsobilou k právním úkonům, tj. způsobilou vlastním jménem nabývat práv a přebírat na sebe povinnosti.

4.2 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy je zákazníkovi ze strany poskytovatele doručeno potvrzení rezervace.

4.3 Rezervace se stává závaznou až okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet poskytovatele podle bodu 1.3. těchto VOP a potvrzením rezervace ze strany poskytovatele zákazníkovi.

4.4 Zákazník je oprávněn měnit datum či čas rezervovaného termínu, a to až do lhůty 24h před uskutečněním termínu konzultace. Požadavek na změnu rezervovaného termínu zákazník vyřizuje na telefonním čísle a v časech, které jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Adicare, s.r.o. Při změně data nebo času termínu je zákazník povinen respektovat volné časové kapacity poskytovale.

4.5 Za den úhrady rezervovaných služeb se považuje den připsání peněžních prostředků ve správné (fakturované) výši na bankovní účet společnosti Adicare.

5. Zrušení rezervace, storno podmínky

5.1 Okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

5.2 Poskytovatel umožňuje zákazníkovi potvrzenou rezervaci zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu a to do dvou pracovních dní před konáním rezervovaného termínu, elektronicky oznámením o zrušení rezervace zaslaného na e-mailovou adresu ambulance@adicare.cz.

5.3 Poskytovatel vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu rezervovaných služeb na bankovní účet, z něhož byla přijata platba za rezervaci termínu, a to to do 14 dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace.

6. Změny rezervace

6.1 Jakékoliv změny rezervace (změna termínu) jsou po potvrzení rezervace možné výlučně v případě, pokud to provozní kapacity poskytovatele umožňují. Na změny rezervace po potvrzení rezervace nemá zákazník právní nárok. O změnu rezervovaných služeb může zákazník požádat telefonicky.

6.2 Pokud zákazník požaduje takovou změnu potvrzené rezervace, které není možné z kapacitních nebo jiných provozních důvodů na straně poskytovatele vyhovět, nevzniká poskytovateli povinnost žádosti zákazníka na změnu potvrzené rezervace vyhovět a poskytovatel má právo žádost zákazníka odmítnout, přičemž zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody či na jakékoli jiné finanční či nefinanční plnění ze strany poskytovatele.

6.3 Změna nebo zrušení rezervace ze strany poskytovatele, vyšší moc.

6.4 Pokud z důvodů na straně poskytovatele není možné zákazníkovi poskytnout po potvrzení rezervace rezervované služby vůbec nebo částečně, poskytovatel zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje telefonicky, přičemž mu současně v závislosti na provozních možností předloží návrhy dalších volných termínů.

6.5 V případě, že zákazník nabídku poskytovatele podle bodu 6.4. těchto VOP nepřijme, rezervace zákazníka se ruší a poskytovatel vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu rezervovaných služeb na bankovní účet, z nějž byla přijata platba za rezervaci termínu, a to to do 14 dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace.

Platební podmínky – všeobecná ustanovení

7.1 Cenu za rezervované služby je zákazník povinen uhradit v plné výši (100%) při provádění rezervace.

7.2 Forma úhrady závisí na zvoleném způsobu rezervace služeb zákazníkům (online nebo offline rezervace). Poskytovatel si vyhrazuje právo rozšířit nebo omezit jednotlivé způsoby platby při rezervaci ve vztahu k jednotlivým způsobům rezervace služeb (online nebo offline rezervace), jednotlivým termínům. O možnostech formy úhrady je zákazník informován na internetových stránkách, prostřednictvím kterých uskutečňuje online rezervaci po vyplnění všech požadovaných údajů před úhradou jím rezervovaných služeb a potvrzení objednávky s povinností platby nebo je o tomto informován přímo pracovníkem poskytovatele e-mailem nebo telefonicky při offline rezervaci. Při offline rezervací je možná úhrada bezhotovostním bankovním převodem nebo platbou prostřednictvím platební brány, pokud poskytovatel neurčí jinak. Zákazník je povinen poskytovatelem určený způsob úhrady dodržet.

7.3 Bankovní poplatky spojené s realizací úhrady ceny za zákazníkem rezervované služby nese v plném rozsahu zákazník.

7.4 Poskytovatel přijímá a vyřizuje platby výhradně v českých korunách (CZE).

8. Reklamace služeb

8.1 Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává elektronicky na e-mailové adrese: ambulance@adicare.cz. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

9. Zpracování osobních údajů

9.1 Zpracovává osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií osobních údajů klienta v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, a) GDPR za účelem poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, f) GDPR za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta, nad zájmy správce.

9.2 Příjemcem osobních údajů je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem.

10. Kontakty poskytovatele

10.1 Telefonní číslo +420 739 375 763

10.2 Emailová adresa ambulance@adicare.cz