Všeobecné obchodní podmínky - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel zdravotních služeb, obchodní společnost Adicare s.r.o., se sídlem Varšavská 738/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 63668548, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 37618, vydává pro poskytování psychologických služeb pro dospělé, psychologických služeb pro děti a mládež od 8 let (resp. v Praze od 6 let), psychiatrických služeb pro dospělé a psychiatrických konzultací pro mládež od 15 let, terapeutických služeb v rámci denního stacionáře 

tyto Všeobecné obchodní podmínky:

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) vydané společností Adicare s.r.o., registrovaného poskytovatele psychiatrických a psychologických služeb, se sídlem Varšavská 738/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 63668548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 37618 (dále jen „společnost Adicare“ nebo jen „poskytovatel“) se vztahují na:

1.1.1. Rezervaci výše uvedených typů zdravotních služeb a s tím souvisejících doplňkových služeb poskytovatele konzultace a s tím souvisejících služeb společnosti Adicare

1.1.2. Využívání online rezervačního systému provozovaného společností Adicare

1.1.3. A dále dále upravuje storno podmínky, jakož i všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu, který vznikl mezi poskytovatelem a odběratelem na základě rezervace služeb.

1.2 Poskytované služby

Zákazník má možnost rezervovat si služby poskytovatele uvedených v těchto VOP pouze formou internetového rezervačního systému dostupného na internetových stránkách:  https://adicare.cz/rezervacni-formular/. Poskytovanými službami (dále jen „služby“) se rozumí: vstupní diagnostická konzultace pro dospělé, resp. následné psychoterapeutické služby pro dospělé, vstupní diagnostická konzultace pro děti a mládež od 8 let a následné psychoterapeutické služby. Zákonný zástupce nezletilého klienta odpovídá za to, že se vstupní konzultace zúčastní pouze dítě či mladistvý, který splňuje tuto věkovou hranice a bere na vědomí, že pokud je nezletilé dítě mladší 8resp. v Praze 6 let, nemůže být do péče přijato a v případě pozdního storna nelze uhrazené poplatky refundovat. Psychoterapeutická péče o nezletilé klienty se v dalším řídí Pravidly pro poskytování psychoterapeutické péče dětem a mladistvým. Dále se poskytovanými službami rozumí vstupní psychiatrické vyšetření, resp. následné psychiatrické kontroly pro dospělé, vstupní psychiatrické vyšetření pro mládež od 15 let věku včetně povinné konzultace s rodiči, resp. následné psychiatrické kontroly mladistvého od 15let věku. Zákonný zástupce nezletilého klienta odpovídá za to, že se vstupního psychiatrického vyšetření pro nezletilé zúčastní pouze mladistvý, který splňuje věkovou hranice 15 let a bere na vědomí, že pokud je nezletilé dítě mladší 15 let, nemůže být do péče přijato a v případě pozdního storna nemohou být prostředky refundovány. Psychiatrické služby se řídí Pravidly pro poskytování psychiatrické péče mladistvým a dospělým. Z důvodu udržení kvality poskytované zdravotní péče nelze standardně předepisovat recepty bez řádného kontrolního vyšetření, např. pouze na základě mailové či telefonické výzvy klienta. Intervaly mezi kontrolními vyšetřeními činí maximálně 3 měsíce, výjimky stanovuje lékař.

1.3 Rezervací služeb klient prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a porozuměl jim.

1.4 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit, taková změna je vůči zákazníkům účinná ode dne zveřejnění změněného znění VOP, přičemž pro rezervaci zákazníka je rozhodující znění VOP platné a účinné ke dni uskutečnění rezervace ze strany zákazníka. Zákazníkovi se před uskutečněním každé jednotlivé rezervace doporučuje seznámit se s aktuální platným a účinným zněním VOP, které je přístupné na internetových stránkách www.adicare.cz.  Na požádání zákazníka je možné aktuálně platné a účinné znění VOP zaslat ze strany poskytovatele zákazníkovi formou e-mailové zprávy obsahující link na aktuální platné a účinné znění VOP na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou zákazníkem při prvním kontaktu s poskytovatelem při provádění rezervace podle těchto VOP.

2. Rezervace léčebně-terapeutických služeb

2.1 Při online rezervaci má zákazník možnost vyhledat aktuální volné kapacity poskytovatele v online rezervačním systému umístěném na internetových stránkách poskytovatele, uvedených v bodě 1.2. těchto VOP za ceny uvedené přímo při online rezervaci na příslušné internetové stránce.

2.2 Při online rezervaci po výběru termínu konzultace zákazník vyplní všechny ve formuláři požadované údaje.

2.3 Při online rezervaci služby zákazník uhradí cenu jím rezervovaných služeb online platbou za použití platební karty. Platba bude následně administrována poskytovatelem platební brány – společností Stripe. Ve výjimečných případech umožňuje klinika Adicare uskutečnit platbu i bankovním převodem, na tomto postupu se je však třeba domluvit na telefonní lince kliniky AdiCare a vyčkat na zaslání příslušné faktury. Bez faktury nelze na účet kliniky zasílat žádné peněžní částky. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozšířit anebo omezit jednotlivé způsoby online platby při online rezervaci ve vztahu k jednotlivým termínům. O možnostech online platby je zákazník informován přímo na internetové stránce, prostřednictvím které uskutečňuje online rezervaci, po vyplnění všech požadovaných údajů a před úhradou jím rezervovaných služeb a potvrzení objednávky s povinností platby.

2.4 Po vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři a po realizaci online platby bude zákazníkovi bezodkladně zaslán  „Potvrzení rezervace“, a to na emailovou na adresu, kterou uvedl při uskutečňování rezervace. V dokumentu „Potvrzeni rezervace“ jsou uvedené základní informace o rezervovaných a uhrazených službách, informace o VOP a, možnostech změny rezervovaného termínu a další doplňujíce informace.

3. Společná ustanovení pro rezervace

3.1 Provedením rezervace zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je osobou zletilou (věk 18 a více let) a způsobilou k právním úkonům, tj. způsobilou vlastním jménem nabývat práv a přebírat na sebe povinnosti.

3.2 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy je zákazníkovi ze strany poskytovatele doručeno potvrzení rezervace.

3.3 Rezervace se stává závaznou až okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet poskytovatele podle bodu 1.3. těchto VOP a potvrzením rezervace ze strany poskytovatele zákazníkovi.

3.4. Poskytovatel neumožňuje využívat léčebné služby formou jednotlivých terapeutických hodin, s výjimkou služeb psychiatra, komplexního diagnostického vyšetření, krizových nácviků a jednorázových konzultací pro příbuzné a blízké. Klinika Adicare nabízí své služby ve formě léčebných programů, které podléhající odpovídajícím kontraktům. Klient hradí služby prostřednictvím tzv. permanentky, lze volit mezi programem zahrnujícím 4 terapeutické hodiny, programy, které zahrnují 15+2 terapeutických hodin nebo skupinovými programy, které zahrnují 58 terapeutických hodin. Terapeutické kontrakty mají omezenou platnost, která je vždy uvedena v textu příslušného kontraktu. V případě závažných důvodů (nemoc, odjezd do zahraničí atd.) může klient požádat poskytovatele o prodloužení platnosti permanentky. Nevyužité kredity z permanentek na léčebné a terapeutické služby propadají. 

3.5. Zákazník je oprávněn měnit datum či čas rezervovaného termínu, a to až do lhůty dvou pracovních před jeho uskutečněním. Požadavek na změnu rezervovaného termínu zákazník vyřizuje buď sám prostřednictvím online kalendáře svého terapeuta, popř. mailem na adrese ambulance@adicare.cz. Žádost o změnu termínu nelze provádět na osobních mailech jednotlivých terapeutů, protože není možné zajistit, aby si daný pracovník přečetl žádost včas. Při změně data nebo času termínu je zákazník povinen respektovat volné časové kapacity poskytovatele.

3.6.  Za den úhrady rezervovaných služeb se považuje den připsání peněžních prostředků ve správné (fakturované) výši na bankovní účet společnosti Adicare, s.r.o.

4. Zrušení rezervace, storno podmínky

4.1 Okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

4.2.  Při zrušení rezervace jednorázových služeb, tedy konkrétně:

  • vstupní a diagnostické konzultace
  • psychiatrického vyšetření
  • psychiatrické konzultace
  • jednorázového poradenství pro blízké a rodinné příslušníky
  • jednorázového krizového nácviku
  • komplexního psychodiagnostického vyšetření

je třeba dodržet řádné storno podmínky. Jednorázové služby lze zrušit nejpozději do dvou pracovních dní před konáním rezervovaného termínu, a to v rezervačním kalendáři. Pokud se jedná o vstupní konzultaci, je třeba podat o zrušení termínu písemnou informaci na emailu ambulance@adicare.cz.  Systém negeneruje automatické vracení platby a ukládá nevyužité prostředky do tzv. kreditu. V případě řádného storna jednorázových služeb je poskytovatel povinen zákazníkovi vrátit celou uhrazenou cenu rezervovaných služeb, a to na bankovní účet, z něhož byla přijata platba za rezervaci termínu. Pokud dojde v mezidobí ke zrušení účtu, z nějž byly finanční prostředky převedeny, je majitel účtu povinen na tuto skutečnost poskytovatele upozornit, zrušení účtu doložit a dodat náhradní bankovní spojení. Lhůta pro navrácení činí maximálně 14 dní ode dne, který následuje po dni zrušení rezervace. 

4.3.  Termíny rezervací v rámci příslušných kontraktů hrazených formou permanentek lze měnit při dodržení podmínek uvedených v bodě 3.5. Za zrušené termíny rezervací v rámci terapeutického kontraktu (permanentky) nelze požadovat refundaci finančních prostředků. V odůvodněných případech lze žádat o prodloužení platnosti permanentky. Po skončení platnosti kontraktu (permanentky) nevyužité kredity na poskytování léčebných a terapeutických služeb propadají.  

5. Doplňující informace ke změnám rezervace termínů

5.1. Při jakékoliv změně rezervace je zákazník povinen dodržet podmínky specifikované v bodě 3.5. 

5.2. Jakékoliv změny rezervace (změna termínu) jsou po potvrzení rezervace možné výlučně v případě, pokud to provozní kapacity poskytovatele umožňují. Na změny rezervace po potvrzení rezervace nemá zákazník právní nárok. O změnu rezervovaných služeb může zákazník požádat telefonicky.

5.3. Pokud zákazník požaduje takovou změnu potvrzené rezervace, které není možné z kapacitních nebo jiných provozních důvodů na straně poskytovatele vyhovět, nevzniká poskytovateli povinnost žádosti zákazníka na změnu potvrzené rezervace vyhovět a poskytovatel má právo žádost zákazníka odmítnout, přičemž zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody či na jakékoli jiné finanční či nefinanční plnění ze strany poskytovatele.

5.4. .  Pokud poskytovatel není schopen poskytnout zákazníkovi službu v daném termínu rezervace, a to z důvodů, které jsou prokazatelně na jeho straně, informuje o této skutečnosti zákazníka neprodleně telefonicky, mailem nebo formou SMS a nabídne mu v závislosti na provozních možnostech navrhne termíny náhradní. Pokud došlo k informaci o zrušení termínu ze strany poskytovatele v době kratší, než 48 hodin, má zákazník právo tuto nabídku poskytovatele odmítnout, v tomto případě se rezervace ruší a poskytovatel vrátí zákazníkovi uhrazenou cenu rezervovaných služeb na bankovní účet, z nějž byla přijata platba za rezervaci termínu, a to to do 14 dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace. 

5.5. . Pokud není poskytovatel schopen zákazníkovi poskytnout rezervované služby z důvodu zásahu vyšší moci, je povinen  zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje telefonicky, mailem či SMS, přičemž mu současně v závislosti na provozních možností předloží návrhy dalších volných termínů.  V případě, poskytovatel není schopen v důsledku působení vyšší moci zákazníkovi služby poskytnout vůbec, je povinen zákazníkovi uhradit uhradit cenu rezervovaných služeb na bankovní účet, z nějž byla platba přijata,  a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace ze strany poskytovatele. 

6. Platební podmínky – všeobecná ustanovení

6.1 Cenu za rezervované služby je zákazník povinen uhradit v plné výši (100%) při provádění rezervace.

6.2 Forma úhrady závisí na zvoleném způsobu rezervace služeb zákazníkům (online nebo offline rezervace). Poskytovatel si vyhrazuje právo rozšířit nebo omezit jednotlivé způsoby platby při rezervaci ve vztahu k jednotlivým způsobům rezervace služeb (online nebo offline rezervace), jednotlivým termínům. O možnostech formy úhrady je zákazník informován na internetových stránkách, prostřednictvím kterých uskutečňuje online rezervaci po vyplnění všech požadovaných údajů před úhradou jím rezervovaných služeb a potvrzení objednávky s povinností platby nebo je o tomto informován přímo pracovníkem poskytovatele e-mailem nebo telefonicky při offline rezervaci. Při offline rezervací je možná úhrada bezhotovostním bankovním převodem nebo platbou prostřednictvím platební brány, pokud poskytovatel neurčí jinak. Zákazník je povinen poskytovatelem určený způsob úhrady dodržet.

6.3 Bankovní poplatky spojené s realizací úhrady ceny za zákazníkem rezervované služby nese v plném rozsahu zákazník.

6.4 Poskytovatel přijímá a vyřizuje platby výhradně v českých korunách (CZE).

7. Reklamace služeb

7.1 Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává elektronicky na e-mailové adrese: ambulance@adicare.cz. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Zpracovává osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií osobních údajů klienta v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, a) GDPR za účelem poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm, f) GDPR za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta, nad zájmy správce.

8.2 Příjemcem osobních údajů je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem.

9 Kontakty poskytovatele

9.1 Telefonní linka poskytovatele je v provozu ve všední dny, mezi 9:00 a 18:00.  +420 739 375 763

9.2 Emailová adresa ambulance@adicare.cz